W sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Modrej.

UCHWAŁA Nr 72/22

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 08.11.2022 r.

W sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Modrej.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt f Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

negatywnie opiniuje zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ul. Modrej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/24 o powierzchni 1382 m kw., obręb 2044.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

UZASADNIENIE

Rada Osiedla od lat sprzeciwia się sprzedaży gruntów miejskich na terenie Osiedla Krzekowo- Bezrzecze ze względu na to, że miasto Szczecin posiada na osiedlu zaledwie kilka działek. Krzekowo-Bezrzecze stało się bardzo popularną i rozwijającą się dzielnicą młodych ludzi z dziećmi. Na terenie osiedla Gmina Miasto Szczecin nie posiada żadnego budynku użyteczności publicznej .Wyzbycie się ostatnich gruntów uniemożliwi w przyszłości uzupełnienie tego braku. Brakuje również terenów zielonych –co wynika w zleconych przez Gminę ekspertyzach. W tej sytuacji Rada Osiedla sugeruje Miastu powstrzymanie się z planami sprzedaży ostatnich gruntów komunalnych.

 

 

 

 

 

 

Nr uchwały: 
72/22
Data uchwały: 
08/11/2022
Kadencja: 
2019-2024