W sprawie: propozycji zmian do Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze

UCHWAŁA Nr 75/22

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 13.12.2022 r.

 

W sprawie:  propozycji zmian do Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze

Na podstawie §7 ust. 5 lit. 6 Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17/1310/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo-Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo- Bezrzecze uchwala, co następuje:  

§ 1

przedstawia poniższe propozycje zmian do Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze:

  • wydłużenie obecnej kadencji rad osiedli o 7 miesięcy,

  • wprowadzenie zapisu pozwalającego na odwołanie radnego, który nie wykazuje aktywności i nie uczestniczy bez usprawiedliwienia w 3 kolejnych posiedzeniach rady,

  • wprowadzenie zapisu dotyczącego terminu przyjęcia mandatu przez radnego i możliwości odwołania radnego w przypadku przekroczenia tego terminu,

  • wydłużenie terminu na opiniowanie projektów uchwał do 30 dni i możliwości złożenia wniosku o wydłużenie tego terminu w uzasadnionych przypadkach,

  • wprowadzenie możliwości organizowania zdalnych posiedzeń rad osiedli wraz z możliwością podejmowania uchwał na posiedzeniach zdalnych,

  • wprowadzenie możliwości wyborów elektronicznych do rad osiedli

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
75/22
Data uchwały: 
13/12/2022
Kadencja: 
2019-2024