W sprawie wydania opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

UCHWAŁA Nr 29/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 05.11.2019 r.

 

W sprawie: wydania opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

pozytywnie opiniuje dzierżawę gruntu gminnego – działka o numerze ewidencyjnym 2/11 obręb Pogodno 2052 położonego przy ul. Szerokiej,  pod warunkiem wyznaczenia jednolitej linii ogrodzeń na całej szerokości ulicy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

 

Nr uchwały: 
29/19
Data uchwały: 
05/11/2019
Kadencja: 
2019-2024