W sprawie wydania opinii dotyczącej zbycia nieruchomości gruntowych.

UCHWAŁA Nr 27/19

RADY OSIEDLA KRZEKOWO – BEZRZECZE

z dnia 05.11.2019 r.

 

W sprawie: wydania opinii dotyczącej zbycia nieruchomości gruntowych.

Na podstawie §7 ust. 6 ppkt h Statutu Osiedla (załącznik do uchwały Nr XXIX/773/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo – Bezrzecze – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 2876) Rada Osiedla Krzekowo – Bezrzecze uchwala, co następuje:

§ 1

wydaje negatywną opinię w sprawie zbycia w drodze przetargu  nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych przy ul. Szerokiej w obrębie ewidencyjnym 2052, stanowiących działki o numerach 25/8  i 25/15  oraz 25/9 i 25/16.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady.

Uzasadnienie:

Rada Osiedla Krzekowo–Bezrzecze postanowiła wystąpić z wnioskiem o zmianę przeznaczenia powyższych działek z funkcji mieszkaniowej na cele publiczne. W opinii Rady na tak intensywnie rozwijającym się osiedlu nie przewidziano zabezpieczenia terenów komunalnych pod budownictwo placówek oświatowych, społecznych, opiekuńczych i kulturalnych. Wyżej wymienione działki są ostatnimi terenami komunalnymi, które mogłyby powyższe funkcje spełniać. W związku w powyższym Rada Osiedla Krzekowo–Bezrzecze postanowiła wystąpić z wnioskiem o zmianę w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego „Szeroka” przeznaczenia powyższych działek z funkcji mieszkaniowej na cele publiczne.

 

Nr uchwały: 
27/19
Data uchwały: 
05/11/2019
Kadencja: 
2019-2024